Nieuwsbrief

Blijf wekelijks op de hoogte van het beste uit De Kennis van Nu en het laatste nieuws!

MELD JE AAN
Donald Trump

Wordt Donald Trump volgende week gekozen tot President van de Verenigde Staten? Eerst is de kiezer aan de beurt. Maar wie is de kiezer die op Trump stemt? Dit artikel gaat in op persoonlijkheidskenmerken en politieke voorkeur.

Door Bert Bakker, Matthijs Rooduijn en Gijs Schumacher

Met name onderzoek dat Trump-supporters autoritair zijn heeft veel aandacht gekregen. Dit sluit aan bij een bredere ontwikkeling in de politicologie die stemgedrag met persoonlijkheidsaspecten – zoals Autoritarisme – in verband brengt. In dit artikel laten wij aan de hand van ons recente onderzoek zien dat twee verschillende aspecten van persoonlijkheid leiden tot steun voor Donald Trump.

Waar staat Trump voor? Een heleboel, maar twee elementen springen eruit: hij is tegen immigratie en tegen de elite. Anti-immigratie + anti-elite = veel stemmen? Het is een bekende formule (zie PVV, Front National, Deense Volkspartij, etc.), toch horen deze twee boodschappen niet per se bij elkaar. De Democraat Bernie Sanders keerde zich tijdens zijn campagne bijvoorbeeld, net als Trump, tegen de gevestigde politieke orde, maar hij is niet anti-immigratie. Republikein Paul Ryan, daarentegen, is anti-immigratie maar niet anti-elite (hij was tenslotte de running mate van Mitt Romney tijdens de presidentsverkiezingen van 2012 en is nu de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden). Wat we in de restant van dit blog laten zien is dat beide boodschappen (anti-immigratie en anti-elite) verschillende soorten kiezers aantrekken. Tezamen vormen zij het Trump-electoraat.

De Trumpista-persoonlijkheden

Op basis van eerder onderzoek, verwachten we dat burgers die laag scoren op het persoonlijkheidskenmerk “instemmendheid” eerder stemmen op een politicus met een anti-elite boodschap. Deze kiezers zijn over het algemeen egoïstisch, wantrouwend en geneigd conflicten aan te gaan. Hoe meer Trump afgeeft op de politieke elite, hoe meer hij deze mensen motiveert. We verwachten daarom dat op dit persoonlijkheidskenmerk aanhangers van Trump (die anti-elite is) zullen verschillen van aanhangers van bijvoorbeeld Ryan (die niet anti-elite is).

De tweede groep Trumpistas bestaat uit autoritaire mensen, die een voorkeur hebben voor sociale orde en hiërarchie. Deze “autoritaire” mensen, zo verwachten wij, zullen eerder gevoelig zijn voor Trump’s anti-immigratie boodschap. Hier verwachten wij dat Trump en Ryan supporters niet van elkaar verschillen. Beiden zijn immers voorstander van het beperken van het aantal immigranten. Autoritaire kiezers zullen niet Hillary Clinton of Barack Obama steunen, want zij zijn over het algemeen pro-immigratie.

Instemmendheid, autoritarisme en steun voor Trump

Stemmen mensen die laag scoren op instemmendheid inderdaad op Trump? Figuur 1 geeft het effect van instemmendheid op steun voor Trump, Ryan, Clinton en Obama weer. In lijn met onze verwachtingen hangt instemmendheid negatief samen met de steun voor Trump. Instemmendheid is echter niet gerelateerd aan de steun voor Ryan, Obama en Clinton. Dit is te zien door de gestippelde lijnen die overlappen met de nullijn.

Figuur 1 – Instemmendheid en de steun voor Trump, Ryan, Clinton en Obama

Instemmendheid

De markers zijn de effecten van instemmendheid op steun voor de politicus. De balken op de markers zijn de 95% betrouwbaarheidsintervallen. Ons onderzoek is uitgevoerd tussen 4 juli en 12 juli 2016 onder 1176 Amerikanen (via Survey Sampling International). We meten de zelf-gerapporteerde steun voor Trump, Ryan, Clinton en Obama op een schaal variërend van “weinig steun” (1) tot “veel steun” (5). In onze modellen controleren we voor geslacht, leeftijd, opleiding, inkomen en ras.

En stemmen autoritaire mensen op Trump? Figuur 2 laat zien dat autoritarisme positief samenhangt met de steun voor Trump en Ryan, maar negatief met de steun voor Obama (en niet samenhangt met steun voor Clinton). Deze analyses bevestigen dat instemmenheid, maar niet autoritarisme de steun voor Trump onderscheidt van de steun voor andere Republikeinen.

Figuur 2 – Autoritarisme en de steun voor Trump, Ryan, Clinton en Obama

Autoritarisme

Zie noot figuur 1.

Een experiment met anti-elite en anti-immigratie boodschappen

Om de link tussen persoonlijkheid en bepaalde boodschappen van politici verder te onderzoeken, hebben we in dezelfde vragenlijst een experiment gestopt dat losgekoppeld is van de echte politici. We hebben deelnemers gevraagd om bij een fictieve verkiezing voor het Huis van Afgevaardigden een keuze te maken tussen de kandidaten A en B. De deelnemers konden de achtergrond van de kandidaten bekijken, en wat de kandidaten vonden van immigratie, de economie en de elite.

Een kandidaat kon bijvoorbeeld een anti-elite boodschap uiten:

“Het Huis van Afgevaardigden zit grotendeels vol met Washington-insiders die alleen aan zichzelf denken”

of een pro-elite boodschap,

“Het Huis van Afgevaardigden zit grotendeels vol met eerlijke en hardwerkende mensen die goed zorgen voor gewone Amerikanen.”

We varieerden ook de opvattingen over immigratie tussen de fictieve kandidaten. Aan de ene kant kan een kandidaat pro-immigratie boodschappen verkondigen, zoals: “immigranten uit landen die worden verscheurd door oorlog of natuurrampen moeten welkom geheten worden in Amerika.” Aan de andere kant kan de kandidaat anti-immigratie zijn: “Amerika is voor de Amerikanen, daarom moeten we de immigratie stoppen!”

Op basis van de stemkeuzes van de deelnemers op de fictieve kandidaten kunnen we analyseren (1) of laag instemmende mensen inderdaad meer geneigd zijn om op anti-elite kandidaten te stemmen en (2) of sterke autoritaire mensen inderdaad meer geneigd zijn om anti-immigratie kandidaten te stemmen.

Figuur 3 laat inderdaad zien dat laag instemmende mensen (linkerkant horizontale as) eerder voor een kandidaat kiezen die een anti-elite boodschap verkondigt dan hoog instemmende mensen. We vinden dit effect niet voor autoritarisme.

Figuur 3 – Effect van de anti-elite boodschap is afhankelijk van de mate van Instemmendheid

Figuur 3

De horizontale as geeft het niveau van instemmendheid weer, en de verticale as toont het effect van de anti-elite boodschap op de steun voor die kandidaat. Het histogram toont de verdeling van instemmenheid. De diagonale lijn geeft aan dat het effect van de anti-elite bodschap op de steun voor de politicus afneemt als het niveau van instemmendheid toeneemt. Het grijze gebied rond de lijn is het 95% betrouwbaarheidsinterval. Figuur 2 laat daarmee duidelijk zien dat er een positief en statistisch significant effect van de anti-establishment boodschap is bij de 15-20% van de deelnemers in het experiment die laag scoren op instemmendheid. De analyses zijn gebaseerd op 887 deelnemers.

Wij vinden wel een verhoogde mate van steun voor een politicus met een anti-immigratie boodschap onder de sterk autoritaire mensen. Figuur 4 laat zien dat een kandidaat met een anti-immigratie boodschap meer stemmen krijgt van sterk autoritaire burgers dan een kandidaat met een pro-immigratie boodschap.

Figuur 4 – Effect van een anti-immigratie boodschap is afhankelijk van de mate van Autoritarisme

Figuur 4

De horizontale as geeft het niveau van autoritarisme weer, en de verticale as toont het effect van de anti-immigratie boodschap op de steun voor die kandidaat. Het histogram toont de verdeling van autoritarisme. De punten geven aan dat het effect van de anti-immigratie boodschap op de steun voor de politicus toeneemt als het niveau van autoritarisme toeneemt. De balken over de punten zijn de 95% betrouwbaarheidsintervallen.

Twee routes om Trumpista te worden

Instemmenheid is dus het persoonlijkheidskenmerk dat burgers die op anti-establishment partijen en politici stemmen verenigt. De anti-elite boodschap resoneert immers goed met de persoonlijkheid van laag instemmende burgers. Autoritarisme onderscheidt burgers die kandidaten met een anti-immigratie boodschap steunen. Aangezien Trump zowel anti-establishment als anti-immigratie is, krijgt hij steun van beide groepen. Er zijn dus twee routes die steun voor Trump verklaren.

Dit artikel verscheen eerder op StukRoodVlees.nl, klik hier voor origineel. 

De auteurs Bert Bakker, Matthijs Rooduijn en Gijs Schumacher zijn verbonden aan respectievelijk de afdeling communicatiewetenschap van de Universiteit van Amsterdam, de afdeling sociologie van de Universiteit Utrecht en de afdeling politicologie van de Universiteit van Amsterdam.

Meer weten over onderzoek naar persoonlijkheid en politieke voorkeur? Lees ook: De persoonlijkheid van populistische kiezers

Ontdek meer in de special